Sơ đồ tổ chức

Vá»›i tầm nhìn trở thành doanh nghiệp dẫn đầu Việt Nam về cung ứng các loại vật tÆ° y tế, thuốc và thiết bị chăm sóc sức khỏe, chúng tôi Ä‘ang phấn đấu không ngừng giữ vững mối quan hệ lâu dài vá»›i các thÆ°Æ¡ng hiệu lá»›n trên thế giá»›i đồng thời xây dá»±ng uy tín vá»›i các cá»­a hàng chuyên doanh, bệnh viện, cÆ¡ sở y tế cÅ©ng nhÆ° các khách hàng Ä‘ể Ä‘Æ°a đến cho người tiêu dùng Việt Nam những sản phẩm có giá trị cao, an toàn và Ä‘áng tin cậy.
 

Mô hình chuá»—i hoạt Ä‘á»™ng của Công ty

Mô hình chuỗi hoạt động của Công ty

CÆ¡ cấu tổ chức Công ty​

 
Cơ cấu tổ chức Công ty​Nguồn:yhocachau.com