Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi
 

•    Hợp tác:

Luôn đề cao tinh thần hợp tác cả trong ná»™i bá»™ và bên ngoài doanh nghiệp. Sá»± hợp tác mà chúng tôi muốn hÆ°á»›ng đến là sá»± hợp tác chân thành, thiện chí, hiệu quả, mang lại lợi ích hài hòa cho các bên liên quan. Chính nhờ cách thức hợp tác này mà chúng tôi xây dá»±ng tổ chức vững mạnh, đồng thời tạo được uy tín và Ä‘á»™ tin cậy cao trong các mối quan hệ bên trong lẫn bên ngoài. 

•    Luôn cải tiến:

Không có sá»± vÄ©nh cá»­u trong suy nghÄ©, mọi sáng kiến đều được tôn trọng và Ä‘óng góp vào sá»± thành công chung. 

•    Äáng tin cậy:

Bảo vệ chữ Tín nhÆ° bảo vệ danh dá»± của chính mình; Luôn chuẩn bị đầy đủ năng lá»±c thá»±c thi và ná»— lá»±c hết mình để đảm bảo Ä‘úng cam kết.

•    Vì sức khỏe cá»™ng đồng: 

Luôn hÆ°á»›ng tá»›i và coi trọng công tác nâng cao chất lượng sức khỏe cá»™ng đồng thông qua việc ứng dụng công nghệ tiên tiến trên thế giá»›i để tạo ra và cung ứng những sản phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, an toàn và Ä‘áng tin cậy cho các đối tác, khách hàng, người tiêu dùng tại Việt Nam và thị trường quốc tế.

•    Hiệu quả: 

Là thÆ°á»›c Ä‘o giá trị chính xác nhất của mọi hoạt Ä‘á»™ng sản xuất, kinh doanh, đầu tÆ° cÅ©ng nhÆ° hoạt Ä‘á»™ng xã há»™i của Công ty. Mọi thành viên ná»— lá»±c, cống hiến hết sức mình cho mục tiêu đề ra, Ä‘Æ°a ra giải pháp trong mọi tình huống vá»›i thời gian nhanh nhất, chi phí thấp nhất và hiệu quả cao nhất.
Nguồn:yhocachau.com